Terfynwyr Her Trawsnewid Cleifion Allanol Cam 2!

Terfynwyr Her Trawsnewid Cleifion Allanol Cam 2!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Ibex a My Pathway wedi mynd drwodd.  Yng Ngham 2, bydd y ddau fusnes yn datblygu ac yn profi eu hatebion ymhellach dros 12 mis.  Dechreuodd gwaith prosiect yn y Flwyddyn Newydd ac mae’r ddau fusnes eisoes yn ymgysylltu â nifer o Fyrddau Iechyd ledled Cymru. Bydd My

Cydnerthedd Iechyd a Lles Emosiynol: Diweddariad

Dyfarnu contract ar gyfer Cam 2 Dyfarnwyd contractau i Without Servers i gychwyn cam 2 lle bydd datblygiad pellach a phrofion ar eu platfform digidol yn digwydd i sicrhau bod y cynnyrch yn diwallu anghenion y defnyddwyr.  Disgwylir i’r prosiect hwn gael ei gwblhau erbyn diwedd Mawrth 2022.

Her Hyfforddiant Efelychu: Diweddariad

Mae Cam 3 yr her hon bellach wedi cychwyn. Mater o gyffro i ni yw bod wedi cychwyn ar gam 3, gan fynd â dau gwmni drwodd, sef Nudge Reality a Rescape, i brofi eu hatebion hyfforddiant efelychu mewn amgylchedd bywyd go iawn mewn Byrddau Iechyd ledled Cymru.   Disgwylir i’r prosiect ddod i ben

Bywydau Gwell yn Nes at y Cartref: diweddariad!

Mae Cam 2 y Prosiect Bywydau Gwell yn Nes y Cartref bellach wedi cychwyn ers tro. Mae cryn dipyn o amser wedi mynd heibio ers ein diweddariad diwethaf ar y prosiect Bywydau Gwell yn Nes at y Cartref! Mae Cam 2 wedi cychwyn ers tro â thri chontract wedi’u dyfarnu. Mae gwaith yn mynd rhagddo’n

Enillwyr Gwobr Dewi Sant

Ynghyd â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, mae Canolfan Ragoriaeth SBRI wedi ennill gwobr genedlaethol barchus am y gwaith sydd wedi ei wneud ar y prosiect glanweithdra cyflym. Cyflwynwyd y wobr am Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn Seremoni Wobrwyo Dewi Sant 2021 gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford, mewn seremoni ar-lein ar 24 Mawrth a dywedodd “Er

Rydym wedi cael ein henwebu am Wobr Dewi Sant!

Mae SBRI a WAST wedi cael eu henwebu am wobr genedlaethol arobryn am eu gwaith ar y Prosiect Diheintio Cyflym. Rydym yn hynod falch o rannu’r newyddion ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer ynghyd â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru am wobr Dewi Sant yng nghategori Arloesi, Gwyddoniaeth a Thechnoleg am y gwaith a wnaed ar

Diweddariad Her Masg Wyneb

Mae’r Ganolfan SBRI wedi cael ymateb arbennig i’n Her Masg Wyneb. Mae’r ceisiadau wir wedi tynnu sylw at natur arloesol a newidiol busnes a’r byd academaidd yn y frwydr yn erbyn Covid-19. Mae’r her eisiau gwella ffit masgiau, i’r holl siapiau a meintiau wyneb gwahanol ein staff clinigol, gan obeithio gwella’r profiad i gleifion a

Diweddariad Her Bywydau Gwell

Lansiodd Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Chanolfan Ragoriaeth SBRI a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd, yr Her Bywydau Gwell, Agosach at y Cartref ym mis Tachwedd 2021, gyda chyfanswm o £250k o gyllid ar gael. Roedd yn alwad i Fusnesau a’r Byd Academaidd yn gofyn iddynt am ddatrysiad i helpu i ddatblygu datrysiadau arloesol ar gyfer busnes, cymunedau