Menter Ymchwil Busnesau Bach
(SBRI) Canolfan Ragoriaeth

Mae Canolfan Ragoriaeth SBRI yn cael ei chynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

circle-1

Ein nod yw gweithio gyda Chyrff yn y Sector Cyhoeddus i nodi a datrys heriau/anghenion heb eu diwallu ym maes iechyd.

circle-2

Byddwn yn gwneud hyn drwy gynnal cystadlaethau, gan wahodd y Diwydiant i weithio gyda ni i ddatblygu atebion arloesol a chyffrous i wella iechyd a llesiant y rheini sy’n byw yng Nghymru.

Dysgu Mwy
circle-3

Gweithio gyda ni

Heriau’r Sector Cyhoeddus

Dweud mwy wrthym ni am yr heriau rydych chi a defnyddwyr eich gwasanaeth yn eu hwynebu a sut gall SBRI eich helpu chi.

Darllen mwy a chysylltu â ni

Cystadlaethau’r Diwydiant

Gweld ein cystadlaethau sy’n cael eu hariannu a sut gallai SBRI fod o fudd i’ch busnes.

Darllen Mwy a Gwneud Cais Nawr

Briffiau am y Gystadleuaeth Weithredol (2)

Gweld yr holl gystadlaethau
  • Roedd Canolfan Ragoriaeth SBRI yn rhan ganolog o’r gwaith o lwyddo i gyflawni ein prosiect Glanhau Ambiwlansys yn Gyflym. Drwy arweinyddiaeth ac ymrwymiad tîm SBRI, mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi datblygu gwybodaeth am y maes arloesol hwn, gan fynd i’r afael â heriau sylweddol a hanfodol sy’n bwysig i ddiogelwch cleifion a staff yn ystod Covid-19 a thu hwnt.