Economi Gylchol yn y Sector Cyhoeddus yng Nghymru

Dylunio Diwedd ar Wastraff a Chadw Gwerth

Cwmpas 

Er mwyn arwain y ffordd ar weithredu ar yr hinsawdd yng Nghymru, gosododd Llywodraeth Cymru uchelgais i’r sector cyhoeddus yng Nghymru fod yn sero net erbyn 2030. Wrth ddarparu gwasanaethau sy’n cyffwrdd â chymaint o feysydd o’n bywyd, mae gan y sector cyhoeddus ran bwysig i’w chwarae er mwyn cyflawni targedau datgarboneiddio eang. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn bosibl heb ddilyn arferion economi gylchol. Mae’n hanfodol bod y sector cyhoeddus yng Nghymru yn gweithio gyda’r gadwyn gyflenwi i ddod o hyd i atebion arloesol cost effeithiol i leihau allyriadau a galluogi creu gwerth hirdymor.

Mae symud i economi gylchol yn allweddol er mwyn cyflawni canlyniadau amgylcheddol. Mae ganddo hefyd y potensial i wella canlyniadau economaidd a chymdeithasol yng Nghymru, cefnogi gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth a chaffael sy’n gymdeithasol gyfrifol. Drwy gyfuno hyn ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i leihau ein dibyniaeth ar blastigau untro cyn gynted â phosibl, mae hon yn her sydd yn ceisio sicrhau gweithredoedd arloesol cynaliadwy a fydd yn mynd i’r afael â’r defnydd o gynhyrchion untro yn y sector cyhoeddus, gan gynnal gwydnwch sicrach yng nghadwyni cyflenwi Cymru ac annog tyfiant gwyrdd a llesiant y boblogaeth ledled Cymru.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus gyflwyno prosiectau ar raddfa fwy neu ehangach, gan ddangos manteision posibl a chynaladwyedd eu datrysiadau

 

Thema’r Her

Fel arfer, mae heriau SBRI yn dechrau gyda cham dichonoldeb Cam 1, ond ar gyfer yr her hon rydym yn chwilio am arddangosiadau a threialon yn y byd go iawn ac felly ni fyddwn yn cefnogi Cam 1. Rydym ni’n dymuno adnabod a chefnogi’r gwaith o gyflawni prosiectau cydweithredol Cam 2 a Cham 3, sy’n arddangos datrysiadau agos i’r farchnad â’r gallu i dyfu yn unol â’r anghenion:

 • Dylunio diwedd ar wastraff – ail-ddychmygu cynhyrchion a ddefnyddir yn y sector cyhoeddus fel eu bod yn cael eu dylunio o’r cychwyn cyntaf er mwyn eu hailddefnyddio’n fwy effeithiol, lleihau gwastraff a lleihau costau gydol eu hoes.

Cadw gwerth er mwyn ailddefnyddio – galluogi’r ‘gwastraff’ sydd gennym ar hyn o bryd i gael ei ailbwrpasu, gan gadw’r gwerth a galluogi ei ailddefnyddio yng Nghymru i leihau’r defnydd o ddeunyddiau crai ac o bosibl cynhyrchu refeniw.

Bydd y ffocws allweddol ar ddangos cynaliadwyedd gwasanaeth, fforddiadwyedd a datrysiadau â’r gallu i dyfu yn unol â’r anghenion, y gellir eu darparu’n gyflym – gwneud yn well ond nid yw bod yn arian parod niwtral o ran arian yn ddigon yn yr hinsawdd ariannol bresennol felly bydd hyfywedd ariannol yn allweddol. Rydym yn bwriadu profi arloesiadau sy’n dod i’r amlwg / sy’n agos at fod ar y farchnad, trwy dreialon go iawn. Nid ydym yn gofyn am ddarnau dichonoldeb / ymchwil.  Fodd bynnag rydym yn gofyn am werthusiadau trwyadl er mwyn creu sylfaen dystiolaeth ar gyfer datblygiad pellach a chynnydd ledled Cymru.

Os yw ceisiadau prosiect yn ceisio adeiladu ar dreialon blaenorol/profion ar raddfa fach, rhaid i geisiadau nodi’n glir sut y bydd y cyllid hwn yn helpu i gyflymu datblygiad ehangach, gan amlinellu unrhyw rwystrau mabwysiadu blaenorol a dangos sut yr eir i’r afael â’r rhain

 • Rhaid i bob prosiect gynnwys cydweithredwr sector cyhoeddus, sydd wedi ymrwymo i gymryd rhan yn y prosiect, a dystiolaethir gan lythyr o gefnogaeth;
 • Dylid cynnwys cyllid ar gyfer costau cydweithredwyr y sector cyhoeddus fel cost isgontractwr yng ngheisiadau’r prosiect;
 • Gall prosiectau gynnwys cwsmeriaid terfynol lluosog / isgontractwyr. Fodd bynnag, dylid nodi cyfraniad a rôl pob sefydliad yn glir, a dylid dangos tystiolaeth o’r ymrwymiad, yn ddelfrydol drwy gynnwys enwau unigolion perthnasol yn y cais.
 • Croesewir ceisiadau amlsector – yn arbennig ceisiadau sy’n dangos ac yn cefnogi dull integredig gyda phartneriaid Awdurdod Lleol, Iechyd a’r Trydydd Sector.
 • Croesewir partneriaid academaidd hefyd, yn enwedig mewn perthynas â gwerthuso annibynnol a bodloni unrhyw brofion technegol/gwyddonol gofynnol.

 

Sut gall datrysiadau fynd i’r afael â’r heriau?

Gall datrysiadau arloesol wneud y canlynol: –

 • Dangos hyfywedd, y gallu i dyfu yn unol â’r anghenion a fforddiadwyedd dulliau newydd o ddarparu gwasanaethau a/neu gomisiynu a all leihau effaith amgylcheddol y sector cyhoeddus yng Nghymru
 • Hyrwyddo gwell cyfleoedd ar gyfer deunydd ailgylchadwy o ran creu, ailddefnyddio a gwaredu cynhyrchion a gyflenwir i’r sector cyhoeddus – dylunio cylchol o’r cychwyn cyntaf.
 • Mwy o ailgylchu ac ail-ddefnyddio gwastraff y sector cyhoeddus
 • Gostyngiad yn y gwastraff a gesglir ar gyfer gwaredu tu hwnt i’r rhanbarth (lleihau ôl troed carbon).
 • Gostyngiad cyfalafol gan y gallai datrysiadau lleihau costau neu gynhyrchu refeniw posibl.
 • Sefydlu partneriaethau gweithgynhyrchu lleol a hwyluso mynediad i sefydliadau partneriaethau prosiect.

 

Tu Hwnt i’r Cwmpas 

Nid ydym yn bwriadu ariannu prosiectau:

 • Nad oes ganddynt o leiaf un cydweithredwr sector cyhoeddus o Gymru.
 • Sy’n canolbwyntio’n llwyr ar ddichonoldeb – rydym yn chwilio am enghreifftiau ymarferol yn y byd go iawn (nid papurau academaidd/ymchwil)
 • Peidiwch ag ymgysylltu â darpar gwsmeriaid yn y dyfodol i ddeall yr anghenion
 • Nad ydynt yn mynd i’r afael â sut y bydd unrhyw ganlyniadau negyddol posibl yn cael eu rheoli
 • Nad ydynt yn dangos tystiolaeth o sut y bydd y cais yn creu effaith economaidd neu gymdeithasol gadarnhaol
 • Nad ydynt yn ystyried fforddiadwyedd ac ymarferoldeb gweithredu eang.

 

Dyrannu Cyllid a Manylion Prosiect

Mae’r her hon yn agored i geisiadau sy’n cyflwyno naill ai prosiect Cam 2 neu Gam 3. Mae cyllid presennol o £1 miliwn ar gael i gefnogi portffolio o brosiectau – ond gall hyn fod yn agored i newid, yn dibynnu ar nifer/ansawdd y ceisiadau a dderbynnir. Rydym yn chwilio am ystod eang o brosiectau, o £50,000 ar gyfer canlyniadau cyflym, cost isel o bosibl, i hyd at £400,000 ar gyfer canlyniadau ar raddfa fawr, ond rhaid i gostau gael eu profi’n glir a rhaid i werth am arian gael ei ddangos. Rydym yn cadw’r hawl i ystyried cyllideb uwch ar gyfer ceisiadau eithriadol os yw maint neu raddfa’r ddarpariaeth ledled Cymru yn cyfiawnhau hynny.

Bydd prosiectau’n cael eu dewis ar sail portffolio i sicrhau bod gweithgarwch a thystiolaeth yn cael eu casglu ar sail ddemograffig eang ledled Cymru.

Cam 2: arddangos a gwerthuso prototeip – Dylai hyn arwain at raglen arddangos neu beilot yn y byd go iawn i’w ddatblygu a’i brofi ar y cyd â defnyddwyr terfynol.

Cam 3: Ehangder a Graddfa – Cefnogi arddangos prosiectau llwyddiannus sy’n agos at y farchnad ar draws amrywiaeth o leoliadau/demograffeg yn ehangach, gan ddarparu tystiolaeth o’r potensial ar gyfer lledaeniad a graddfa ledled Cymru ar sail lle, gan ystyried asedau lleol, gwasanaethau presennol ac anghenion lleol heb eu diwallu.

Gellir hawlio costau prosiect ar gyfer y darparwr datrysiadau arloesi ac ar gyfer gofynion adnoddau staffio’r cwsmer terfynol/is-gontractwr yn y dyfodol. Dylid nodi hyn yn y cais her gan nodi rolau clir – yn ddelfrydol drwy enwi unigolion ar gyfer pob rôl. Gall amserlenni newid ond bydd hyn yn digwydd ar sail prosiect, a bydd y dyraniad cyllid yn aros yr un fath

Mae’n rhaid i’ch cais:

 • Gynnwys o leiaf un Busnes Cymreig.
 • Dangos cynllun clir ar gyfer masnacheiddio a llwybr i’r farchnad ar gyfer datrysiadau fforddiadwy, datblygedig;
 • Egluro’r cyfraniad cadarnhaol posibl at nodau https://www.llyw.cymru/cymrun-arloesi-creu-cymru-gryfach-decach-gwyrddach-html, a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru);
 • Ystyried, a rhoi sylw lle bo angen, i agweddau ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar draws eich prosiect, eich sector(au) a chymdeithas;
 • Mynd i’r afael â sut y bydd unrhyw ganlyniadau negyddol posibl yn cael eu rheoli;
 • Gweithio drwy gydol y cyfnod gydag o leiaf un darpar ddefnyddiwr posibl yn y Sector Cyhoeddus yng Nghymru yn y dyfodol;
 • Sicrhau bod diogelwch personol yn hollbwysig a bod unrhyw risgiau wedi’u mynegi’n glir gyda mesurau lliniaru cadarn ar waith;
 • Dylid cynnwys gwerthusiad llawn ar ôl cwblhau’r prosiect – dylai hyn gynnwys dadansoddiad o fanteision a dadansoddiad economaidd.

Noder y bydd mabwysiadu a gweithredu datrysiad o’r gystadleuaeth hon yn destun ymarfer caffael cystadleuol, ar wahân. Nid yw’r gystadleuaeth hon yn cwmpasu prynu unrhyw ddatrysiad, er y gallwn ddewis ymchwilio ac archwilio llwybrau caffael arloesol fel rhan o’r her hon.

Gall cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer y gystadleuaeth newid ac mae’r cyllidwyr yn cadw’r hawl i addasu’r dyraniadau cyllid dros dro, h.y. pe bai cyllid ychwanegol ar gael.

Mae’r cyllidwr hefyd yn cadw’r hawl i ddefnyddio dull ‘portffolio’ i sicrhau bod cyllid yn cael ei ddyrannu ar draws ystod eang o feysydd strategol a daearyddol. Mae hyn yn golygu y gall cynnig sy’n sgorio llai na’ch un chi fod yn llwyddiannus. Gellir lledaenu’r portffolio ar draws ystod o:

 • feysydd cwmpas
 • hyd prosiectau
 • costau prosiect, gan gynnwys dangos gwerth am arian

 

Digwyddiad Briffio

 • I gofrestru ar gyfer y Digwyddiad Briffio Rhithwir, i’w gynnal ddydd Iau 16 Tachwedd am 10am, dilynwch y ddolen isod:

Circular Economy in the Public Sector SBRI Challenge – Briefing Event Tickets, Thu 16 Nov 2023 at 10:00 | Eventbrite

 

Y Broses Ymgeisio

Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau ar sut i gymryd rhan drwy:

Economi Gylchol yn y Sector Cyhoeddus yng Nghymru

 

DYDDIADAU ALLWEDDOL 

Dyddiad agor2 Tachwedd 2023
Digwyddiad Briffio16 Tachwedd 2023
Dyddiad cau5 Ionawr 2024 hanner dydd
Asesiad9-11 Ionawr 2024
Cytuno ar Restr Fer a rhoi gwybod i’r Cyflenwyr12 Ionawr 2024
Cwrdd a Chyfarch Cyflenwyr18 Ionawr 2024
Rhyddhau’r CanlyniadauW/C 22 Ionawr 2024
Prosiectau yn Cychwyn5 Chwefror 2024
Cwblhau Prosiectau29 Tachwedd 2024
Dyddiad Cau Cyflwyno Adroddiad Terfynol13 Rhagfyr 2024

 

 

Atodiad 1 – Cyd-destun i’r Polisi  

NHS Wales Decarbonisation Strategic Delivery Plan (gov.wales)

beyond-recycling-strategy-document.pdf (gov.wales)

Value Based Procurement – Value in Health (nhs.wales)

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015: yr hanfodion [HTML] | LLYW.CYMRU

A Healthier Wales (gov.wales)

Wales innovates: creating a stronger, fairer, greener wales (gov.wales)

Deddf Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)  | LLYW.CYMRU

 

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5th January 2024